Savjeti za svakoga

Na ovim stranicama možete pregledati razne savjete o ...

Fizikalna terapija

Tiha dob zapošljava stalnog fizioterapeuta, te na taj način pruža svojim klijentima kontinuiranu fizikalnu terapiju.

Za pokretne klijente je organizirana svakodnevna vježbaonica.
Za teže pokretne i nepokretne klijente, te one koji imaju akutnih ili kroničnih poteškoća vezanih za lokomotorni sustav, ponuđen je individualni pristup u rješavanju problema.

Klijentima su također uz ostalo na raspolaganju i radna terapija te različite vrste masaža.

Fizioterapeut je zdravstveni stručnjak koji upravlja procesom fizioterapije. Radi s osobama svih dobi kako bi održao i poticao zdravlje i kako bi podržao funkcije i samostalnost kada pojedinci imaju probleme izazvane bilo kojim poremeć‡ajem koji se odražava na sustav za pokretanje i/ili onesposobljenost koja je proizvod tih poremeć‡aja.

Potrebe starijih osoba za fizikalnom terapijom

Cilj fizikalne terapije kod starijih osoba je potaknuti osobe na provođ‘enje tjelesnih aktivnosti. Pogrešno je mišljenje kako su stariji ljudi tromi i teško pokretni te kako im nije potrebna tjelesna aktivnost. Upravo obrnuto, osobe koje provode redovite tjelesne aktivnosti bilo rekreativno bavljenje nekim sportom ili šetnja, pokretljiviji su te je njihov lokomotorni sustav u boljoj kondiciji. Također takve navike rezultiraju bolje sučeljavanje sa eventualnom bolešć‡u, a poznat je utjecaj tjelesne aktivnosti i na psihičko zdravlje. Tijekom procesa biološkog starenja neminovno se događaju opadanja na tjelesnim sustavima i funkcijama npr. uz mišićnu masu smanjuje se i visina za oko 5-7 cm ovisno o spolu i fizičkoj konstituciji, poremeć‡aj u opskrbi tkiva kisikom pa posljedično tome i smanjeno podnošenje napora. Ovi fiziološki, prirodni procesi mogu dodatno biti opterećeni i kroničnim bolestima,

  • reumatskim (artroze, bolesti kralježnice, vanzglobni reumatizam),
  • neurološkim (stanja nakon cerebro-vaskularnog inzulta, Parkinsonova bolest),
  • kardiovaskularnim bolestima (visoki tlak, angina pektoris, poremećaji ritma srca),
  • respiratornim (bronhitis, astma, kronična opstruktivna bolest pluća)
  • urogenitalnim (urinarnim infekcijama, bolestima prostate, inkontinencija)

Navedene su samo neke od kroničnih bolesti koje uzrokuju smanjenje pokretljivosti lokomotornog sustava, a time onemoguć‡avaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti (smanjena moguć‡nost brige o sebi).
Tiha dob zaprima i nepokretne i teše pokretne klijente kojima je fizikalna terapija svakodnevna i iznimno potrebna također i zbog sprječavanja komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, zastojna upala pluća, kontrakture, tromboza.